REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOLEJKI

1. Kolejka elektryczna Wattman Mini Express Train przeznaczona jest dla dzieci oraz osób dorosłych.

2. Za dzieci znajdujące się w obszarze poruszania się kolejki jak i dzieci wsiadające do kolejki odpowiada rodzic lub opiekun prawny (osoba powyżej 18 lat, dalej jako osoba odpowiedzialna).

3. Zabrania się wchodzenia do pociągu z żywnością i napojami (a ich spożywanie podczas jazdy jest bezwzględnie zakazane). Zakazane jest także wnoszenie do wagonów przedmiotów które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pasażerów.

4. Wszystkie osoby będące w obszarze poruszania się kolejki jak i jadące kolejką zobowiązane są stosować się do instrukcji personelu obsługującego kolejkę.

5. Obsługa kolejki nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w wagonach.

6. Podczas jazdy pociągu zabronione jest: wychylanie się przez okna, wsiadanie i wysiadanie. Każdy pasażer powinien w czasie jazdy siedzieć.

7. Operator kolejki zastrzega sobie prawo do zmiany trasy przejazdu.

8. Obsługa kolejki zastrzega sobie prawo do przerwania jazdy pociągiem i natychmiastowe wydalenie osoby z kolejki w przypadku niewłaściwego zachowania się lub stworzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pasażerów. W takim przypadku kiedy jazda jest przerwana, operator może domagać się pokrycia szkód wyrządzonych przez te osoby (np. zwrot pieniędzy za przejazd dla wszystkich pasażerów kolejki, zwrot pieniędzy za uszkodzenie). Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości szkody którą spowodował i zapłaty całości łącznie z kosztami związanymi z odzyskaniem tej kwoty.

9. Obsługa kolejki zastrzega sobie prawo do wydalenia z pociągu lub obszaru gdzie się porusza kolejka, osób: pijanych, agresywnych, wulgarnych oraz osób zachowujących się niewłaściwie.

10. Fotografowanie, nagrywanie kolejki jest dozwolone tylko za zgodą obsługi. W przypadku naruszenia zakazu obsługujący ma prawo żądać natychmiastowego usunięcia zapisu.

11. Dzieci do lat czterech korzystają z kolejki pod opieką osoby dorosłej. Operator zastrzega sobie prawo do żądania okazania dowodu potwierdzającego wiek klienta.

12. Klienci korzystający z kolejki potwierdzają, że zapoznali się z powyższym regulaminem oraz z wszelkimi zagrożeniami bezpieczeństwa, że są świadomi tego jak zachowywać się w pociągu oraz obszarze poruszania się kolejki, że ich działania nie będą kolidować ze sprawnym funkcjonowaniem atrakcji. Będą zachowywać się tak, aby nie zagrażać swojemu zdrowiu i życiu oraz zdrowiu i życiu innych uczestników.

Operator: „DRAGO” Adam Lach, ul. Wolności 103a/4, 58-260 Bielawa, NIP: 679-254-00-85
e-mail: biuro@kolejkadrago.pl